آموزش جاوا اسکریپت 4


آموزش جاوا اسکریپت 4

برای تعریف آرایه ابتدا کلمه var را نوشته سپس نام آرایه را می نویسیم سپس علامت = را قرار می دهیم و درون [] مقدار دهی می کنیم. و برای نمایش کافیست ابتدا نام آرایه را نوشت و سپس شماره خانه ای که قرار است نمایش داده شود را می نویسیم.

نکته:شماره خانه ها از 0 شروع می شود.

 

در جاواسکریپت هم برای بررسی شرط ها باید از if استفاده کنیم.

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<button onclick=”myFunction()”>Try it</button>

<p id=”demo”></p>

<script>
function myFunction() {
var hour = new Date().getHours();
var greeting;
if (hour < 18) {
greeting = “Good day”;
} else {
greeting = “Good evening”;
}
document.getElementById(“demo”).innerHTML = greeting;
}
</script>

</body>
</html>

در خروجی دکمه ای نمایش داده می شود که با کلیک بر روی آن زمان را بررسی می کند اگر کوچک تر از 18 باشد Good day را نمایش می دهد و در غیر این صورت Good evening را نمایش می دهد.
برای بررسی با تعداد شرط بالا باید از switch استفاده کرد که به این صورت استفاده می شود:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p id=”demo”></p>

<script>
var day;
switch (new Date().getDay()) {
case 0:
day = “Sunday”;
break;
case 1:
day = “Monday”;
break;
case 2:
day = “Tuesday”;
break;
case 3:
day = “Wednesday”;
break;
case 4:
day = “Thursday”;
break;
case 5:
day = “Friday”;
break;
case 6:
day = “Saturday”;
break;
}
document.getElementById(“demo”).innerHTML = “Today is ” + day;
</script>

</body>
</html>

خروجی مثال بالا نام روز را در صفحه نمایش می دهد.یعنی ابتدا شماره روز را به switch می دهد و سپس با بررسی ها نام روز را نمایش می دهد.

نحوه تعریف switch به این صورت است:

switch (چیزی که قرار است بررسی شود ) {
case 0:
بررسی می کند آیا برابر 0 است یا خیر
break;
case 1:
بررسی می کند آیا برابر 1 است یا خیر
break;
case 2:
بررسی می کند آیا برابر 2 است یا خیر
break;
}

در جاوا اسکریپت هم مانند زبان های دیگر حلقه وجود دارد تا هر چیزی را که خواستیم به تعداد زیادی نمایش دهیم.

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p id=”demo”></p>

<script>
var cars = [“BMW”, “Volvo”, “Saab”, “Ford”];
var text = “”;
var i;
for (i = 0; i < cars.length; i++) {
text += cars[i] + “<br>”;
}

document.getElementById(“demo”).innerHTML = text;
</script>

</body>
</html>

خروجی: BMW
Volvo
Saab
Ford

نحوه استفاده از حلقه for:

for (i = 0; i < cars.length; i++) {
text += cars[i] + “<br>”;
}

ابتدا کلمه for را می نویسیم و سپس مقدار اولیه می دهیم و ; را درج می کنیم.سپس شرط حلقه را می نویسیم که در مثال بالا شرط حلقه این است که به تعداد اطلاعات متغیر cars کار می کند.و دوباره علامت ; را درج می کنیم.حال به حلقه باید بگوییم که چند واحد چند واحد به مقدار اولیه اضافه کند.که در مثال بالا i++ به معنی این است که یک واحد یک واحد به i اضافه کند.

حال درون حلقه هرچیزی را که می خواهیم به نمایش در آید می نویسی که در مثال بالا گفته شده مقدار خانه ی i ام آرایه cars را نمایش دهد.
نحوه تعریف حلقه while:
مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<button onclick=”myFunction()”>Try it</button>

<p id=”demo”></p>

<script>
function myFunction() {
var text = “”;
var i = 0;
while (i < 10) {
text += “<br>The number is ” + i;
i++;
}
document.getElementById(“demo”).innerHTML = text;
}
</script>

</body>
</html>

خروجی مثال بالا دکمه را نمایش می دهد که با کلک بر روی آن متن های زیر را نمایش می دهد.

The number is 0
The number is 1
The number is 2
The number is 3
The number is 4
The number is 5
The number is 6
The number is 7
The number is 8
The number is 9

 

نظر خودتان را ارسال کنید