محل تولد ستاره ها

تصاویر جالب محل تولد ستاره ها

 

 

 

 

 

 

نقاط زرد ستاره های سرد و پیر

نقاط آبی ستاره های بسیار داغ و جوان

 

 

 

starbust

 

به خاطر وجود نیروی جاذبه گازها و غبارها به هم فشرده میشوند و یک راکتور هسته طبیعی که همان ستاره باشد را میسازند

 

stark

 

 

 

 

 

 

در این ستاره های  اتم های سبک مثل هیدروژن به اتم های سنگین تر مثل هلیوم تبدیل میشوند
محل تولد ستاره ها