photo_2016-01-18_02-03-32

آموزش جاوا اسکریپت 3

آموزش جاوا اسکریپت 3

در جاوا اسکریپت برای مشخص کردن نمایش اعداد با اعشار مورد نظر از تابع toFixed استفاده می شود.

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p id=”demo”></p>
<script>
var x = 9.656;
document.getElementById(“demo”).innerHTML =
x.toFixed(0) + “<br>” +
x.toFixed(2) + “<br>” +
x.toFixed(4) + “<br>” +
x.toFixed(6);
</script>

</body>
</html>

خروجی مثال بالا:

10
9.66
9.6560
9.656000

نکته:این تابع هم عدد را رند می کند هم تعداد رقم اعشار را مشخص می کند.

 

تفاوت تابع toPrecision با toFixed:

تفاوت این دو تابع در این است که در تابع tofixed تعداد رقم اعشار را مشخص می کرد ولی تابع toprecision تعداد کل ارقام را مشخص می کند.

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p id=”demo”></p>

<script>
var x = 9.656;
document.getElementById(“demo”).innerHTML =
x.toPrecision() + “<br>” +
x.toPrecision(2) + “<br>” +
x.toPrecision(4) + “<br>” +
x.toPrecision(6);
</script>

</body>
</html>

خروجی:

9.656
9.7
9.656
9.65600

برای تبدیل اعداد اعشاری به اعداد صحیح بدون آن که اعداد را رند کنیم باید از تابع parseInt استفاده کنیم:

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p id=”demo”></p>

<script>
document.getElementById(“demo”).innerHTML =
parseInt(“10”) + “<br>” +
parseInt(“10.33”) + “<br>” +
parseInt(“10 6”) + “<br>” +
parseInt(“10 years”) + “<br>” +
parseInt(“years 10”);
</script>

</body>
</html>

خروجی:

10
10
10
10
NaN

نکته: خروجی آخرین عدد به خاطر این که به جای عدد رشته وارد شده است NaN است.

 

برای ایجاد یک عدد تصادفی از تابع random در کلاس Math استفاده می کنیم.

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<button onclick=”myFunction()”>Try it</button>

<p id=”demo”></p>

<script>
function myFunction() {
document.getElementById(“demo”).innerHTML = Math.random();
}
</script>

</body>
</html>

در خوجی دکمه ای نمایش داده می شود که با کلیک بر روی آن یک عدد تصادفی بین 0 تا 1 ایجاد می کند.
برای نمایش کوچک ترین عدد بین اعداد از تابع min از کلاس Math استفاده می کنیم.

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<button onclick=”myFunction()”>Try it</button>

<p id=”demo”></p>

<script>
function myFunction() {
document.getElementById(“demo”).innerHTML =
Math.min(0, 150, 30, 20, -8, -200);
}
</script>

</body>
</html>

خروجی: -200

برای نمایش بزرگ ترین عدد بین اعداد از تابع max از کلاس Math استفاده می کنیم.

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<button onclick=”myFunction()”>Try it</button>

<p id=”demo”></p>

<script>
function myFunction() {
document.getElementById(“demo”).innerHTML =
Math.max(0, 150, 30, 20, -8, -200);
}
</script>

</body>
</html>

خروجی: 150

برای رند کردن عدد از تابع round در کلاس Math استفاده می کنیم.

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<button onclick=”myFunction()”>Try it</button>

<p id=”demo”></p>

<script>
function myFunction() {
document.getElementById(“demo”).innerHTML = Math.round(4.4);
}
</script>

</body>
</html>

خروجی: 4

نکته:این تابع قسمت اعشار عدد را حذف نمی کند بلکه عدد را رند می کند.
تفاوت تابع ceil با تابع round:

تابع round عدد را فقط رند می کند ولی ceil عدد را رو به بالا رند می کند.

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<button onclick=”myFunction()”>Try it</button>

<p id=”demo”></p>

<script>
function myFunction() {
document.getElementById(“demo”).innerHTML = Math.ceil(4.4);
}
</script>

</body>
</html>

خروجی: 5

تفاوت تابع floor با تابع ceil:

تابع ceil عدد را رو به بالا رند می کند ولی floor عدد را رو به پایین رند می کند.

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<button onclick=”myFunction()”>Try it</button>

<p id=”demo”></p>

<script>
function myFunction() {
document.getElementById(“demo”).innerHTML = Math.floor(4.7);
}
</script>

</body>
</html>

خروجی: 4

برای ایجاد یک عدد تصادفی بین 0 تا 10 باید هم از تابع floor استفاده کرد و هم از تابع random.

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<button onclick=”myFunction()”>Try it</button>

<p id=”demo”></p>

<script>
function myFunction() {
document.getElementById(“demo”).innerHTML =
Math.floor(Math.random() * 11);
}
</script>

</body>
</html>

خروجی این کد هر بار که بر روی دکمه کلیک کنید تفاوت خواهد کرد.

نکته: برای تعیین محدوده عدد تصادفی باید یک رقم بیشتر از بزرگ ترین عدد وارد شود.(در کد زیر عددی بین 0 تا 10 ایجاد می شود نه 0 تا 11)

 

photo_2016-01-18_02-03-32

آموزش جاوا اسکریپت 2

آموزش جاوا اسکریپت 2 :
نمایش متن در پنجره هشدار مرورگر:

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Web Page</h1>
<p>My first paragraph.</p>

<script>
window.alert(5 + 6);
</script>

</body>
</html>

در مثال بالا وقتی صفحه وب شما اجرا می شود حاصل جمع(5+6) را در پنجره هشدار نمایش می دهد.

نکته: می توانید به جای(5+6) هر متنی که دوست دارید نمایش دهید.

حتما متن را بین” ” قرار دهید.
نمایش متن در صفحه با جاوا اسکریپت:

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Web Page</h1>
<p>My first paragraph.</p>

<script>
document.write(5 + 6);
</script>

</body>
</html>

در مثال بالا حاصل جمع (5+6) را در صفحه نمایش می دهد.

نکته: می توانید به جای(5+6) هر متنی که دوست دارید نمایش دهید.

حتما متن را بین” ” قرار دهید.

در جاوا اسکریپت برای ایجاد متغیر از کلمه var استفاده می شود.

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>JavaScript Statements</h1>

<p>Statements are separated by semicolons.</p>

<p>The variables x, y, and z are assigned the values 5, 6, and 11:</p>

<p id=”demo”></p>

<script>
var x = 5;
var y = 6;
var z = x + y;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = z;
</script>

</body>
</html>

در مثال بالا سه متغیر ایجاد شده که مقدار یکی 6 و دیگری 5 است و در متغیر سوم حاصل جمع آن ها حساب می شود و در صفحه نمایش داده می شود.

نکته: در جاوا اسکریپ یک نوع متغیر وجود دارد که مقدار موجود در آن ها نشان می دهد که چه نوعی است.(رشته ای یا عددی)

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>JavaScript Statements</h1>

<p>Statements are separated by semicolons.</p>

<p>The variables x, y, and z are assigned the values 5, 6, and 11:</p>

<p id=”demo”></p>

<script>
var x = “s”;
var y = “s”;
var z = x + y;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = z;
</script>

</body>
</html>

در مثال بالا به متغیر ها مقدار رشته داده شده است.

 

در آخر دستورات جاوا اسکریپت استفاده از سمی کالن ; اجباری است.
در جاوا اسکریپت برای دادن اولویت برای حساب کردن می توانید از () استفاده کنید.

یعنی جواب مقادیر زیر متفاوت است:
(5 + 6 )* 10
مساوی 110

5 + 6 * 10
مساوی 65

جاوا اسکریپت به حروف بزرگ و کوچک حساس است.
مثلا:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>JavaScript is Case Sensitive</h1>

<p>Try change lastName to lastname.</p>

<p id=”demo”></p>

<script>
var lastName = “Doe”;
var lastname = “Peterson”;
document.getElementById(“demo”).innerHTML = lastName;
</script>

</body>
</html>

خروجی مثال بالا Doe است چون ما گفته ایم محتوای lastName را نمایش دهد نه lastname

در جاوا اسکریپت برای نوشتن comment به دو روش می توان پیش می رویم:

روش اول برای نوشتن comment یک خطی است که از دو عدد/ استفاده می شود.

روش دوم برای نوشتن comment چند خطی است که از /* استفاده می شود.

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 id=”myH”></h1>
<p id=”myP”></p>

<script>
/*
The code below will change
the heading with id = “myH”
and the paragraph with id = “myp”*/
//in my web page:

document.getElementById(“myH”).innerHTML = “My First Page”;
document.getElementById(“myP”).innerHTML = “My first paragraph.”;
</script>

<p><strong>Note:</strong> The comment block is not executed.</p>

</body>
</html>

 

photo_2016-01-18_02-03-32

آموزش جاوا اسکریپت 1

آموزش جاوا اسکریپت 1

با جاوا اسکریپت می توانید متنی که با html نمایش داده می شود را تغییر دهید.

که در این روش باید به اشیا  شناسه یا id بدهیم تا مشخص کنیم متن کدام شی تغییر کند.

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>What Can JavaScript Do?</h1>

<p id=”demo”>JavaScript can change HTML content.</p>

<button type=”button”
onclick=”document.getElementById(‘demo’).innerHTML = ‘Hello JavaScript!'”>
Click Me!</button>

</body>
</html>

در مثال بالا متنی نمایش داده می شود که به تگ <p> آی دی به نام demo داده شده و زمانی که روی دکمه کلیک می شود متتن را تغیید می دهد.

<button type=”button”
onclick=”document.getElementById(‘demo’).innerHTML = ‘Hello JavaScript!'”>
Click Me!</button>

در خط بالا یک دکمه ایجاد می شود و در onclick دکمه با کد document.getElementById گفته می شود سندی با آی دی (‘demo’) را زمانی که دکمه فشار داده شد با کد innerHTML محتوای آی دی demo را تغییر بده.

Click Me! متن روی دکمه است.و ‘Hello JavaScript!'” متنی است که به جای محتوای قبلی آی دی demo قرار می گیرد.

جاوا اسکریپت یکی از 3 زبانی است که همه توسعه دهندگان وب باید یاد بگیرند:

1. HTML برای تعریف محتوای صفحات وب

2. CSS برای مشخص کردن طرح صفحات وب

3. JavaScript برنامه نویسی رفتار صفحات وب

خب با نوشتن تگ scriptشروع می کنیم!

نوشتن جاوا اسکریپت در تگ <script>:

می توانید برای منظم نوشتن کد ها جاوا اسکریپت را در تگ <script> بنویسید و هر جا که می خواهید استفاده کنید.

مزایای نوشتن جاوا اسکریپت در تگ <script>:

وقتی شما اشیا زیادی در صفحه دارید و عملکرد همه آن ها مثل یک دیگر است می توانید از این روش استفاده کنید تا کد زیادی ننویسید.

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function myFunction() {
document.getElementById(“demo”).innerHTML = “Paragraph changed.”;
}
</script>
</head>

<body>

<h1>JavaScript in Head</h1>

<p id=”demo”>A Paragraph.</p>

<button type=”button” onclick=”myFunction()”>Try it</button>

</body>
</html>

برای نوشتن جاوا اسکریت در تگ <script> باید از دستور function استفاده کنید و یک نام به آن بدهید.و هرجا خواستید این عملکرد اجرا شود کافیست نام function را بنویید.

یعنی در <button type=”button” onclick=”myFunction()”>Try it</button> گفته شده که وقتی روی دکمه کلیک شد function به نام myFunction اجرا شود تا متن موجود در آی دی demo تغییر کند.
شما می توانید تگ <script> را حتی در <body> بنویسید.

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>JavaScript in Body</h1>

<p id=”demo”>A Paragraph.</p>

<button type=”button” onclick=”myFunction()”>Try it</button>

<script>
function myFunction() {
document.getElementById(“demo”).innerHTML = “Paragraph changed.”;
}
</script>

</body>
</html>

نوشتن جاوا اسکریپت به صورت یک فایل جداگانه:

از این روش زمانی استفاده می شود که تعداد صفحات سایت شما زیاد باشد و شما بخواهید در تمام صفحات به کد جاوا اسکریپت دسترسی داشته باشید.

مثال:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>External JavaScript</h1>

<p id=”demo”>A Paragraph.</p>

<button type=”button” onclick=”myFunction()”>Try it</button>

<p><strong>Note:</strong> myFunction is stored in an external file called “myScript.js”.</p>

<script src=”myScript.js”></script>

</body>
</html>

در مثال بالا از فایل myScript.js کد های جاوا اسکریپت را می خواند.
کد های مربوط به فایل myScript.js:

function myFunction() {
document.getElementById(“demo”).innerHTML=”Paragraph changed.”;
}

 

font-face

چگونه فونت دلخواه خود را داشته باشیم؟

 

 

همیشه انتخاب فونت از مواردی بوده که مدیرهای سایت ها و طراحان اون رو بزحمت انداخته!  فونت عامل تعیین کننده ای در زیبایی سایت هست و همچنین نشون دهنده شخصیت اون سایته!  حالا با سرچ ساده ای در گوگل و گشت و گذاری در سیات های فارسی می فهمیم که فونت های زیبا و متنوعی در صفحات وب بوجود اومده که هر کدوم از اونها نشان دهنده سطح و شخصیت سایت هست!

اما این فونت های متنوع از کجا اومده؟ بهتون می گم با ورود css3 قابلیتی بنام @font-face بوجود اومد که بوسیله اون می شه هر فونتی رو توی صفحه وبتون نمایش بدید! اما چطور ؟ با هم می بینیم!

ساختار اصلی @font-faceبصورت زیر هست!

  1. @font-face {
  2. font-family‘B yekan’;
  3.  url(‘http://ifont.ir/eot/BYekan.eot?#’format(‘eot’),
  4.  url(data:application/octet-stream;base64,) format(‘woff’),
  5.  url(‘http://ifont.ir/svg/byekan.svg’format(‘svg’);
  6. font-weight:normal;
  7. }

font-family در @font-face اسم فونت مورد نظر شما هست که می تونید بطور دلخواه هر اسمی که می خواهید بگذارید روش!

در خطوط پایین تر شما فرمت می بینید و آدرس خود فونت که محل لود شدن اون قرار دادشده! اما منظور از فرمت چیه؟

فرمت استاندارد فرمت ttf هست و به زودی تمامی مرورگر ها از این فرمت پشتیبانی می کنن اما فرمت های اصلی عبارتند از گوگل کروم : ttf و SVG و  فایرفاکس : otf و ttf  و اپرا و سافاری : ttf , otf و SVG و اینترنت اکسپلورر : eot

خب! اما حالا ما یه فونت داریم چطوری اینها رو به این فرمت ها در بیام و لود کنیم؟ کافیه که به سایت  @font-face Kit Generator برید و فونت خودتون رو آپلود کنید و فایلی با این فرمت ها رو دریافت کتید! به همین سادگی!

خوب حالا چطور از این @font-face استفاده کنیم؟ کافیه که هرجا می خواهید این فونت اعمال بشه خصوصیت

 font-family: ‘B yekan’;

رو بنویسید!

امیدوارم این آموزش براتون مفید باشه و نحوه استفاده از این خصوصیت خوب  css رو فراگرفته باشید!

چگونه فونت دلخواه خود را داشته باشیم؟

 

1448056205_line-icons

چهار تغییر عمده در دنیای طراحی وب

پیشرفت و تحول در صفحات وب در این چند ساله رشد زیادی پیدا کرده! بیایید با هم چهار تغییر عمده در دنیای طراحی وب را بررسی کنیم!

1-آیکون خطی!

در کنار تغیرات عمده ای در طراحی سایت مثل فلت یا هیرو هدر ها شاهد تغیرات فرعی و کوچکی نظیر آیکون های خطی بوده ایم! این ایکن ها عمدا بدون رنگ و توخالی و دارای طراحی زیبا و منحصر بفردی هستند. برای اولین بار این نوع آیکون ها در سیستم ios شرکت اپل رونمایی شد که با استقبال کاربران مواجه شد! و از ین طریق این آیکون های خطی به دنیای وب راه پیدا کردند! استفاده از این نوع آیکون ها به همراه طراحی فلت زیبایی طراحی را دوچندان می‌کند!

1448056205_line-icons

2- نقشه گوگل!

با گسترده شدن امکان استفاده از اینترنت در کشور ما و بالا رفتن سرعت آن شاهد استفاده بیشتری از خدمات آنلاین هستیم یکی از این خدمات گوگل مپ هست! که استفاده از آن در کشور ما هم رواج یافته! به همین دلیل بعضی از سایت های اینترنتی با مشخص کردن مکان دفتر  یا خدمات خود در نقشه به کاربران کمک می کنند تا راحتتر بتوانند آن ها را پیدا کنند! استفاده از این امکانات هم باعث زیبایی سایت شما و هم باعث محبوبیت بیشتر آن می شود!

1448056287_air-bnb

3-طراحی پارالاکس!

پارالاکس اسکورولینگ از یکی دو سال پیش در فضای وب جای خود را باز کرد! این نوع طراحی شباهت زیادی به طراحی تک صفحه دارد با این فرق که دارای امکانات بیشتر و افکت های زیباتری است! از این نوع طراحی در معرفی محصولات و شرکت و یا خدمات استفاده می شود! سایتی که برای یکبار شما را در خودش غرق کند! این نوع طراحی به درد سایت های نظیر خبری نمی خورد چون کابر نمی تواند هر بار که به سایت می آید منتظر لود شدن سایت باشد و یک سایت اسکرول خود را پایین بالا کند!

1448056025_hydraulic-fracturing

4-تایپوگرافی!

وقتی استفاده از طراحی هایی نظیر پاللراکس،هیرو هیدر و تک صفحه باز شد! فونت ها و تایپوگرافی ها مورد توجه طراحان قرار گرفتند! با فونت زیبا می توان کابران را براحتی شیفته‌ی یک وبسایت کرد! از این عملکرد غافل نشوید!

1448055602_long-live-advertising

1

گام به گام ایجاد یک وبسایت(2)

گام به گام ایجاد سایت :

1-منحصر به فردبودن!

سایت های متنوع با طراحی شیک و زیبا در وب زیاد یافت می شود می توانید برای الگو گرفتن از آن‌ها استفاده کنید! اما نکته مهم اینجاست که الگو بگیرید! کپی برداری نکنید! بطور مثال فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا با قالبی خوب، زیبا و ساده توانیت در جذب مخاطب موفق باشد و بعد از آن با انبوهی از فروشگاه های اینترنتی مواجه شدیم که قالب آنها شبیه به دیجی‌کالا بود! سایت شما مخصوص به خود شماست پس سعی کنید از طرح های خوب  الهام بگیرید.

2- سازگار بودن!

هنوز کابرانی هستند که از مرورگر IE استفاده می کنند یا کاربرانی هستند که بااستفاده از سافری مرورگر لینوکس وب گردی می‌کنند! برای اینکه سایت شما در همه مرورگر ها بخوبی نمایش داده شود باید در نحوه کدنویسی سایت دقت عمل کافی را داشته باشید و گرنه با نتایج ناگواری مواجه خواهید شد!

3-شبکه‌های اجتماعی!

مخاطبین شما فقط از طریق مرورگر ها به سایت شما وارد نمی‌شوند! با گسترش شبکه‌های اجتماعی این امکان فراهم شده تا مدیران سایت ها با ایجاد صفحه‌ای برای سایت خود در این شبکه ها بتوانند مخاطبان ثابت و دائمی برای خودشان دست‌وپا کنند! هیچ وقت قدرت شبکه های اجتماعی را ئست‌کم نگیرید!

2

4-رزولوشن صفحه!

اندازه معمولی که طراحان برای رزولوشن میگیرند تقریبا 980px هست که این رزولوشن هم مناسب برای مانیتور کامپیوتر است و هم مناسب برای تبلت و گوشی هوشمند! البته از استاندارد دیگری مثل رزولوشن 1230px نیز می‌توان استفاده کرد.

1

5-امنیتی نباشید!

سعی نکنید از کاربرانتان اطلاعات زیادی بگیرید! همینکه یک اسم و یک آدرس ایمیل از آن‌ها داشته باشید کافی خواهدبود! فرم های طولانی برای ثبت‌نام در سایت باعث آزردگی کاربران خواهد شد! و در نتیجه با سایت شما خداحافظی خواهدکرد.

6-دکمه!

دکمه ها در سایت مثل علامت های راهنمایی و رانندگی هستن در خیابان! کاربر را راهنمایی می کنند که چه کاری انجام بدهد و چه کاری انجام ندهد! سعی کنید دکمه ها نه آنقدر درست باشند که جلب توجه زیادی کنند! و نه آنقدر ریز و ساده که به چشم نیایند!

4

7-نقشه سایت!

نقشه سایت نقشه راه شما برای طراحی سایتتان است و نقشه مسیریاب کاربران برای پیدا کردن محتوای مورد نیازشان ناگفته نماند نقشه سایت تاثیر بسزایی در سئو سایت شما خواهد داشت! پس از آن غافل نشوید!

9

images

اشتباهات رایج در طراحی سایت(2)

اشتباهات رایج در طراحی سایت  ادامه:

1-بروز بودن!

یک برنامه نویس همیشه باید آخرین ترندهای برنامه نویسی آگاه باشد! و از آخرین استانداردهای کدنویسی را استفاده کند! چون کار او مستقیما با تکنولوژی پیوند خورده و تکنولوژی روزانه در حال پیشرفت است! یکی از موارد مهمی که باید یک وبمستر به آن توجه کند استفاده درست از کدهاست به خصوص کدهای HTML,XHTML,CSS که باید با استاندارهای W3C مطابقت داشته باشند!

2-فونت!

انتخاب فونت درست همیشه یکی از دغدغه‌های وبمسترهاست! فونتی که راحت خوانده شود وتکراری نباشد و همچنین در همه مرورگر ها به درستی نمایش داده شود! فونت البته یکی از عوامل مهم در سئو است که باید به آن دقت شود!در وب فارسی بیشتر از فونت‌های Tahoma و  Arial  و یا Tim استفاده می‌شود البته به شما توصیه می کنیم فونت های جدید را نیز امتحان کنید مثل فونت  YEKAN . در انتخاب اندازه فونت هم دقت عمل کافی را به خرج دهید خواننده نباید از خوانده متن شما خسته شود!

23-Fonts

3- رنگ های جیغ!

هیچ وقت از رنگ های سبز فسفری یا زرد در طراحی سایت استفاده نکنید! این نوع رنگها به دلیل کنتراست بالا باعث مس شود چشم ببیننده سریع خشته شود و به خوانده مطلب ادامه ندهد. رنگ پس زمینه باید روشن تر از رنگ فونت ها باشد  فونت ها تیره تر باید باشند تا به راحتی خوانده شوند.

92764eb04f03327e4d5af2fc8460e92b

4-غلط املایی!!

غلط املایی قاتل مطلب شماست! تا آخرمطلب خواننده به آن کلمه‌ای که نادرست نوشته شده فکر می‌کند! این غلطها ممکن است سهوی باشد اما باز هم برای خواننده مهم هستند! سعی کنید مطلب خود را چندبار بخوانید سپس آن را منتشر کنید.

5-رسپانسیو!

طبق آخرین آمار گوگل بالای 60% درصد از سرچ های اینترنتی از طریق تبلت و گوشی‌های هوشمند انجام می‌شود! این درصد بالایی است! پس لازم است سیات شما بتواند در موقع برخود با موبایل و تبلت کنش‌گر عمل کند و تغیر اندازه دهد به عبارت دیگر رسپانسیو باشد! شما می توانید از طریق فریمورک بوت‌استرپ این قابلیت بسیار مفید را به سایت خود اضافه کنید!

images

6-بی خیالی!

بروز نکردن سایت یعنی فراموش شدن توسط موتورهای جستجوگر! عدم بروزرسانی سایت مساوی است با پرت شدن از صفحه اول گوگل به صفحات بعدی! این بروز رسانی باید دائمی باشد تا بتواند در سئو سایت شما موثر واقع شود پس همیشه به سایت خود سربزنید و آن را بروز کنید!

sport-chalet-popup

اشتباهات رایج در طراحی سایت(1)

 

 

pagespeed
1- سرعت کند!
اولین برخورد همیشه مهم‌ترین برخورد است حتی در بازدید از یک سایت و این خیلی مهم است که سایت با سرعت مناسبی بارگذاری شود اگر لودشدن سایت طول بکشد کاربر خسته خواهد شد و بدون اینکه حتی به سایت شما نگاه کند پنجره را می بندد!!
2-رعایت نکردن بدیهیات!
هر نوع سایتی را که بخواهید طراحی کنید باید اصول اولیه را رعایت کنید! اصول و نکاتی که هر کاربر اینترنتی آن ها را می داند. تقریبا تمام سایت ها در اینترنت صفحه تماس با ما یا ارتباط با ما دارند و بخش جدایی ناپذیر هر کدام از آنها لوگوی آن‌هاست! رعایت نکردن بعضی از این موارد در طراحی ضربه‌ی بزرگی به اعتبار شما خواهد زد.

sport-chalet-popup
3-تیر خلاص به بازدیدکننده!
پاپ‌آپ روشی مناسبی برای نابودکردن محبوبیت سایت است! هیچ وقت برای گرفتن یک کلیک بیشتر دست به این کار نزنید با این کار شما بازدیدکننده را مثل یک دستگاه خودپرداز پول فرض کرده‌اید که قرار است مقداری به شما پول بدهد! با این کار نشان می دهید ارزشی برای بازدیدکننده قائل نیستید و این باعث افت بازدید از سایت شما خواهد شد!
4-اظهارنامه مالیاتی!!
گاهی دیده اید برای دانلود ساده یک نرم افزار باید اطاعات تمام زندگیتان را در فرم سایت پرکنید فرمی که شبیه به یک اظهار نامه مالیاتی است و در آخر از پرکردن فرم منصرف شدید و از خیرش گذشته اید این یکی از اشتباهات رایج مدیران سایت است! شما باید با مطالب خود کاربر را به سایتتان جذب کنید نه با فرستادن ایمیل تبلیغاتی به او!

1
5-دکمه دانلود کجاست؟!!
گاهی برای پیدا کردن یک لینک دانلود باید پست را چندبار زیر و رو کرد! تا لینک را پیداکرد با این کار کاربر خسته می شود و از سایت بیرون می رود! سعی کنید همیشه راه ترین راه را پیش پای کاربرتان قرار دهید! با المان های رنگی با تغیر ونت و رنمگ لینک می توانید او را در پیدا کردن لینک راهنمایی کنید!

اشتباهات رایج در طراحی سایت

دانلود فایل با php از سرور به سرور

دانلود فایل با php از سرور به سرور

برای ذخیره سازی فایل در پی اچ پی از دو تابع استفاده میکنیم
اولی تابع file_put_contents که بیشتر کاره کپی اطلاعات یک فایل به یک فایل دیگر را دارد
دوم تابع file_get_contents که اطلاعات یک فایل را از ادرسی که میگیرد دانلود میکند
با ترکیبد این دو تابع و قرار دادن دومی به عنوان پارامتر به تابع اولی این کار میسر میشود

file_put_contents("file.zip", file_get_contents("http://art-wave.org/file.zip"));

یک مثال کاربردی برای دانلود فایل با php از سرور به سرور
من خودم برای هر پروژه ای که از وردپرس استفاده میکنم موقع نصب وردپرس بر روی هاست وقتم را با آپلود کردن وردپرس تلف نمیکنم
بلکه یک فایل با نام dl.php ایجاد میکنم و کد زیر را داخل آن قرار میدهم

دانلود فایل با php از سرور به سرور

لینک آخرین نسخه وردپرس را از اینچا میگیرم و داخل کد قرار میدهم
wp-persian.com/download/
فایل را ذخیره میکنم و سپس داخل سرور آن را اجرا میکنم
domain.com/dl.php
چند ثانیه بعد فایل وردپرس داخل هاست من قرار دارد

مشکلات اصلی تکنولوژی XML

مشکلات اصلی تکنولوژی XML

عدم استفاده از کاراکتر های غیر ASCLL

مشکل استفاده مجدد از XMLHttpRequest در اینترنت اکسپلورر

عدم پشتیبانی تمامی مرورگر ها

قدیمی شدن این تکنولوژی

این تکنولوژی از سال 1998 تا کنون استفاده میشود ولی قابلیت های جدیدی به آن اضافه نشده است

عدم ذخیره اطلاعات در صورت رفرش

در بسیاری از سایت هایی که از این تکنولوژی استفاده میکنند کاربر در صورت رفرش اطلاعات فرم را از دست میدهد

مانند ثبت نام دانشگاه یا پرداخت اینترنتی

بالا بودن ججم فایل اجرا شده توسط کلاینت

عدم قابلیت استفاده از این تکنولوژی در کامپیوتر های ضعیف